Kik vagyunk?

fotózta: Gyurkovics Anna

Anita

 • a Mobiledző alapítója
 • aerobic edző
 • életmódtanácsadó wellness trainer
 • TRX trainer
 • TRX RIP trainer
 • BOSU instruktor

Specialitásai:

 • alakformáló, zsírégető, basic step, boksz aerobic, nordic walking, TRX, BOSU

Bemutatkozó:

A főiskola után, leginkább kíváncsiságból végeztem el a Fitness Company aerobic edzői képzését, hiszen ak­kor már jó pár éve jártam rendszeresen alakformáló és boksz aerobik órákra, ki szerettem volna ma­gam próbálni az „első sorban” is. Nagyon megtetszett, megszerettem, barátnőkön „gyakorolgattam”.

Egy családi vacsorán született meg a sógoromban az ötlet, hogy mobillá kéne tenni ezt a szolgáltatást, ház­hoz kéne menni és ott kéne személyre szabott edzést tartani. Ez 2010 tavaszán történt, májusban pe­dig hívott az első vendégem – akivel mai napig együtt edzünk, csak már 17 kilóval könnyebben…

Folyamatosan bővítem tudásomat (trx képzés, életmód tanácsadó tanfolyam), hogy a vendégeimnek is min­dig újat tudjak mutatni, ugyanis a személyre szabottság mellett a változatosságot tartom a siker kul­csá­nak.

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Mobiledző – Kik vagyunk? – FitBall edzés

György

 • Személyi edző
 • TRX trainer
 • Gflex trainer
 • Ultimate Sandbag trainer
 • Boot camp trainer
 • Sporttáplálkozási tanácsadó

Specialitásai:

 • személyi edzés, funkcionális edzés (TRX, sandbag, kettlebell, TRX RIP…), saját testsúlyos edzés

Bemutatkozó:

2011-ben ismerkedtem meg a TRX-szel, és vettem részt az első edzésemen is. Már akkor, ott eldőlt szá­mom­ra, hogy a későbbiekben ezzel is szeretnék foglalkozni. Lenyűgözött ez az új ed­zés­mód­szer, és az, amit ezzel ki tudok magamból hozni az átlagos konditermi edzéshez képest.

Azóta a funkcionális edzés több ágazatában is kipróbáltam, illetve képeztem is magam. Részemről eb­ben lá­tom a jövőt, és mindennél többet jelent számomra, hogy azzal foglalkozom a nap 24 órá­já­ban, amit iga­zán szeretek, és ezzel másoknak is segíthetek… Fantasztikus… Számomra ezt je­len­ti a TRX.

2012 óta tartok személyi és csoportos edzéseket főként funkcionális irányban. Azóta is fo­lya­ma­to­san bő­ví­tem tudásomat továbbképzéseken, workshopokon, más edzők óráin, mert mindig le­het újat tanulni.

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Klaudia

 • Személyi edző
 • Aerobik sportedző
 • TRX Suspension Trainer
 • Sporttáplálkozási és táplálék-kiegészítési tanácsadó

Specialitásai:

 • személyi edzés, funkcionális edzés: TRX, kettlebell, sandbag, gumilabda, gumiszalagok stb., saját test­sú­lyos edzések

Bemutatkozó:

A mozgás iránti elhivatottságom még gyermekkoromban a tánccal kezdődött. 16 éves koromig ver­seny­sze­rű­en űztem, majd ezt követően kóstoltam bele a konditermi, aerobik majd a funkcionális ed­zé­sek vi­lá­gá­ba. Ezután már nem volt kérdés számomra, hogy mivel szeretnék foglalkozni a ké­sőb­bi­ek­ben.

2013-ban elvégeztem az aerobic edzői, majd később a személyi edző képzést is, illetve részt vet­tem egyéb továbbképzéseken is (TRX Suspension Training Course, Sporttáplálkozási és táp­lá­lék­ki­e­gé­szí­té­si ta­nács­adó).

A funkcionális edzés szerelmese vagyok, elsősorban ezt a vonalat követem mind személyi ed­zé­se­i­men, mind pedig a csoportos órákon. Egyrészt fontosnak tartom, hogy felkészítsük a testünket a min­den­na­pi moz­gá­sok helyes kivitelezésre, ezzel megelőzve kisebb- és nagyobb sérüléseket, más­részt úgy gondolom, a funkcionális edzésekkel egy olyan változatos, megunhatatlan, pörgős és ki­hí­vá­sok­kal teli edzést tudok nyúj­ta­ni vendégeimnek, melytől ők is felfrissülve és büszkének érez­he­tik ma­gu­kat egy-egy óra után.

Mai rohanó világunkban sajnos egyre kevesebb idő jut a testmozgásra, de ezzel az edzésformával – igen rö­vid idő alatt is – a teljes testünk átmozgatható és a manapság nagyrészt ülő életmódból kö­vet­ke­ző hát-, de­rék­fáj­dal­mak, illetve különböző tartáshibák megfelelően korrigálhatóak, meg­szün­tet­he­tő­ek.

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Paula

 • Gerontológus MA
 • Fitnesz Testepítés edző
 • TRX Trainer
 • Spinning, Indoor Cycling, Proycling Instruktor
 • Funkcionális Tréner

Specialitásai:

 • specifikus felkészítés futásra, Spartan Race-re, kerékpározásra, saját testsúlyos gyakorlatok, TRX

Bemutatkozó:

Az élsport töltötte ki életem nagy részét. Rengeteg dolgot köszönhetek neki, ami a mai napig ha­tás­sal van az életemre. Többszörös finn bajnok és kupagyőztes vagyok, emellett itthon és Nor­vé­gi­á­ban is az él­vo­nal­ban kézilabdáztam.

Jelenleg a TRX-szel és Indoor Cyclinggal/Spinningel foglalkozom a legtöbbet, amire szívesen in­vi­tá­lok meg bár­kit, aki egy kis affinitást is érez magában e sport iránt.

Hobbi szinten terepfutok, hegyi kerékpározom és ismerkedem a triatlon rejtelmeivel.

Hiszek a sport erejében és abban, hogy ez gyökeresen meg tudja változtatni egy ember életét!

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Sándor

 • Személyi edző
 • FRC Mobilitás Specialista
 • Precision Nutrition Táplálkozás Tanácsadó

Specialitásai:

 • Izületek felkészítése, mobilitás és mozgásszabadság, saját testsúlyos gyakorlatokkal; táp­lál­ko­zá­si tanácsadás.

Bemutatkozó:

Mindig is a mindennapjaim része volt a mozgás valamilyen formában. Kerékpár, floorball, sőt sport­lö­vé­szet is, majd jött ugye az oly sokak által kedvelt fitness. Ezen belül is az önmagunk által meg­va­ló­sít­ha­tó, saját tes­ti képességeinkhez mért gyakorlatok világa kezdett el vonzani. A saját ed­zé­se­i­met is próbálom minél kre­a­tí­vab­ban kialakítani, a legegyszerűbb eszközöket használni, akár a ta­laj is elég lehet egy teljeskörű, „funk­ci­o­ná­lis” edzéshez. Ezt még pluszban az FRC rendszerével ki­e­gé­szí­tve rengeteget fejlődtem és ta­nul­tam az utóbbi időben. Úgy gondolom, bármilyen edzés le­het és kell, hogy funkcionális legyen a spor­to­ló saját szemszögéből nézve.

A kedvenc sportunk, a választott testmozgás formája talán nem is olyan fontos, mindaddig amíg él­ve­zet­tel csináljuk és tapasztaljuk annak pozitív hatásait. A mozgásunk minősége (és mennyisége) már annál in­kább fontos szerephez jut, nehogy hosszútávon az egészséges életmód az egész­sé­günk kárára menjen. Az önkéntes munkával töltött évemet követően egy amerikai személyi ed­ző kép­zés volt az ér­dek­lő­dé­sem­nek megfelelő alapozás, majd a kifejezetten az izületeket meg­cél­zó FRC kurzus volt az egyértelmű foly­ta­tás.

Nagyon fontosnak tartom, hogy bármit is csinálsz (legyen az sérülésből való felépülés, min­den­na­pos fáj­da­lom­men­tes mozgás, vagy akár élsport), az izületeid hatékonyan és biz­ton­sá­go­san fel le­gye­nek ké­szít­ve a szükséges mozgásokra. Szerencsére mint minden más, ez is fej­leszt­he­tő, és pon­to­san ebben tudok a segítségedre lenni. Ideális esetben a jelenlegi test­moz­gá­sod ki­e­gé­szí­té­se­ként kezdhetsz el vele fog­lal­koz­ni. Sok gyakorlást és odafigyelést igé­nyel, de a kö­zö­sen be­le­fek­te­tett munka az élet számos más te­rü­le­tén is pozitív hatásokat pro­du­kál majd.

Csoportos edzéseim mellett, Neked a lehető legmegfelelőbb körülmények között állítjuk össze az izü­le­ti mo­bi­li­tást fejlesztő edzéseket amit minél hamarabb elkezdesz, annál többet hozhatsz ki be­lő­le.

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Imola

 • Csoportos Fitness Instruktor
 • Kangoo Jumps Instruktor
 • Stability Workout Trainer

Specialitásai:

 • Jóga (ashtanga, jin, power, stability), pilates, intenzív kardio, zsírégető, alakformáló

Bemutatkozó:

Hét éve húztam fel az első kangoo cipőt a lábamra, amikor úgy döntöttem, hogy edző szeretnék lenni. Ver­seny­tán­cos­ként mindig szerves része volt életemnek a sport. Mára már elmondhatom, hogy számos ta­pasz­ta­lat­ra tehettem szert a legkülönbözőbb sportágakból, melyek között szerepel falmászás, zumba, kangoo jumps, brazil jiu-jitsu, swing, stability workout, TRX, kettlebell ,alakformálók sora és ter­mé­sze­te­sen nem utolsó sorban a jóga.

Leendő pszichológusként azt gondolom, hogy rengeteg feszültséget hordozunk testünkben, amit igazán a sport gyógyító ereje tud felszabadítani az egyik leghatékonyabban, a megfelő odafigyeléssel. Úgy gon­do­lom nincs két egyforma test, aminek ugyanarra a mozgásra lenne szüksége. Így küldetésemnek tar­tom, hogy segítsek mindenkinek megtalálni azt a felszabadító mozgás érzetet, mely egyaránt test­ben és lé­lek­ben is hozzásegíti vendégeimet céljaik elérésében.

Három éve szerettem bele a jógába és azóta szerves része napi szinten az edzéseimnek. A jóga adta lég­zés, belső erő és stabilitás a lelke azóta is minden órámnak. Fontosnak tartom, hogy merjünk ki­pró­bál­ni új dolgokat, fejlesszük magunkat mindig tovább és nyitott szemmel lássuk meg a saját tes­tünk­ben rejlő le­he­tő­sé­ge­ket. Az edzés egy folyamat, élmény, eredmény, nem pedig egy kötelező feladat. Ezzel az ér­zés­sel szeretném gazdagítani minden kedves változni vágyó vendégemet. Ahogyan az én gu­rum / edzőm mond­ja: „Gyakorolj, a többi jön magától!”

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Judit

 • személyi edző
 • aerobic edző
 • TRX Trainer
 • korrektív rehabilitációs tréner / NASM Corrective Exercise Specialist
 • fit-ball tréner
 • iron-box edző
 • svédmasszőr
 • sporttáplálkozás és táplálék-kiegészítési tanácsadó

Specialitásai:

 • rehabilitációs edzés, SMR-stretching-mobility, személyi edzés, fit-ball, TRX, funkcionális edzések (BOSU, kettlebell, TRX, fit-ball, softball)

Bemutatkozó:

A sport mindig is fontos része volt az életemnek, gyerekkoromban balettoztam, kézilabdáztam, tiné­dzser­ként pedig aerobicoztam, majd első sportvégzettségemet is ebben a sportágban szereztem, és egye­te­mi ta­nul­má­nya­im mellett kezdtem csoportos órákat tartani 2006-ban. Ezután folyamatosan to­vább­ké­pez­tem magam a sport területén, 2017-ben pedig a jogi pályát végleg elhagyva főállású edző let­tem.

Személyi edzéseimben helyet kap a prehabilitáció, azaz a test nem megfelelő használatából — pl. ülő­mun­ká­ból, egyoldalú munkavégzésből vagy sportbeli terhelésből — eredő sérülések, degeneratív el­vál­to­zá­sok megelőzése, rehabilitációs edzéseim során pedig ezek kezelésével foglalkozom. Korrektív re­ha­bi­li­tá­ci­ós tréneri képesítésem mellett elsajátítottam a kinesiotape és a flossing preventív és terápiás al­kal­ma­zá­sát is azért, hogy vendégeimet még hatékonyabban segíthessem, valamint masszázs is igény­be vehető ná­lam, ami szintén hatékony eszköze a regenerációnak. SMR-mobility-stretching jellegű edzést is kínálok, mely­nek során több technikával segítem az ízületek megfelelő mozgástartományának el­é­ré­sét, vissza­nye­ré­sét, illetve ezen gyakorlatokat szükség szerint beépítem a klasszikus alak­for­má­lást, zsírvesztést vagy épp izomépítést tartalmazó személyi edzésekbe is.

Folyamatosan együttműködöm gyógytornászokkal és tanulmányozom a kötőszövetre (fasciára) ható leg­ú­jabb technikákat, edzésmódszereket, tudásomat ebbe az irányba tervezem tovább bővíteni. Szá­mom­ra az edzés legalább annyira szól az egészségről, mint a teljesítményről, célom, hogy ven­dé­ge­im minél to­vább és mi­nél jobb minőségben élvezhessék a mozgás szabadságát.

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Andi

 • Pilates Instruktor
 • OKJ Fittnesz instruktor – folyamatban

Specialitásai:

 • matracos – erősítő pilates
 • eszközös (súlyzós, labdás, gumiköteles) pilates
 • kismama / szülés utáni regeneráló torna
 • senior pilates
 • streching alapú pilates

Bemutatkozó:

A pilates-el 5 éve ismerkedtem meg egy nehéz várandóság után, sok súlyfelesleg és gerincfájdalom mel­lett. Rendszeres órára járás alatt a tüneteim enyhültek, majd elmúltak. Ekkor döntöttem úgy, hogy ezt a moz­gás­for­mát más emberekkel is meg kell ismertetnem.

Folyamatosan képzem magam, ismerkedem egyéb mozgásformákkal is, (Bosu, TRX, ge­rinc­re­ha­bi­li­tá­ció) ez által óráimon változatos eszközpalettával dolgozunk és minden korosztálynak meg­ta­lál­juk a meg­fe­le­lő ed­zés­ter­vet.

A tudatos mozgás erősíti a testet és a lelket egyaránt. Nem függ nemtől vagy kortól, de nagyban be­fo­lyá­sol­ja a jövőt. Legfontosabb célom, hogy ezt önmagukon megtapasztalva bizonyítsam be az em­be­rek­nek!

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455