Kik vagyunk?

fotózta: Gyurkovics Anna

Anita

 • a Mobiledző alapítója
 • aerobic edző
 • életmódtanácsadó wellness trainer
 • TRX trainer
 • TRX RIP trainer
 • BOSU instruktor

Specialitásai:

 • alakformáló, zsírégető, basic step, boksz aerobic, nordic walking, TRX, BOSU

Bemutatkozó:

A főiskola után, leginkább kíváncsiságból végeztem el a Fitness Company aerobic edzői képzését, hiszen ak­kor már jó pár éve jártam rendszeresen alakformáló és boksz aerobik órákra, ki szerettem volna ma­gam próbálni az „első sorban” is. Nagyon megtetszett, megszerettem, barátnőkön „gyakorolgattam”.

Egy családi vacsorán született meg a sógoromban az ötlet, hogy mobillá kéne tenni ezt a szolgáltatást, ház­hoz kéne menni és ott kéne személyre szabott edzést tartani. Ez 2010 tavaszán történt, májusban pe­dig hívott az első vendégem – akivel mai napig együtt edzünk, csak már 17 kilóval könnyebben…

Folyamatosan bővítem tudásomat (trx képzés, életmód tanácsadó tanfolyam), hogy a vendégeimnek is min­dig újat tudjak mutatni, ugyanis a személyre szabottság mellett a változatosságot tartom a siker kul­csá­nak.

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Mobiledző – Kik vagyunk? – FitBall edzés

Sára

 • fitnesz-testépítő edző
 • Ultimate Sandbag trainer
 • TRX trainer
 • funkcionális trainer

Specialitásai:

 • funkcionális edzések: TRX, TRX RIP, Ultimate Sandbag, mini band, gumiszalag, gumikötél, ug­rá­ló­kö­tél, kézi súly, lábsúly, súlylabdák, softball, fitball

Bemutatkozó:

Gyermekkorom óta sport az életem, leigazolt kézilabdázó voltam, mellette hobbi szinten mégis ver­seny­sze­rű­en atlétizáltam, legjobb eredményem OB 2. hely. Sérülés miatt későbbiekben fitnesz világa felé irá­nyul­tam.

Napjainkban egyre több emberben merül fel az igény olyan alternatív mozgások végrehajtása iránt, amely a mindennapi stressz alól felszabadítja őket, de ezzel egyidejűleg olyan komplex edzést keresnek, amely­ben az izmok újra visszanyerik rugalmasságukat és testük újra éli annak funkcionalitását.

Edzőként legfontosabb feladatomnak tartom, hogy a vendégeim számára a leghatékonyabb ed­zés­mód­szer­rel tudjak szolgálni céljaik elérésében. Legyen az sérülés utáni felépülés, erősödés, állóképesség ja­ví­tá­sa, fogyás.

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Mobiledző – Kik vagyunk? – Edzés után

György

 • Személyi edző
 • TRX trainer
 • Gflex trainer
 • Ultimate Sandbag trainer
 • Boot camp trainer
 • Sporttáplálkozási tanácsadó

Specialitásai:

 • személyi edzés, funkcionális edzés (TRX, sandbag, kettlebell, TRX RIP…), saját testsúlyos edzés

Bemutatkozó:

2011-ben ismerkedtem meg a TRX-szel, és vettem részt az első edzésemen is. Már akkor, ott eldőlt szá­mom­ra, hogy a későbbiekben ezzel is szeretnék foglalkozni. Lenyűgözött ez az új ed­zés­mód­szer, és az, amit ezzel ki tudok magamból hozni az átlagos konditermi edzéshez képest.

Azóta a funkcionális edzés több ágazatában is kipróbáltam, illetve képeztem is magam. Részemről eb­ben lá­tom a jövőt, és mindennél többet jelent számomra, hogy azzal foglalkozom a nap 24 órá­já­ban, amit iga­zán szeretek, és ezzel másoknak is segíthetek… Fantasztikus… Számomra ezt je­len­ti a TRX.

2012 óta tartok személyi és csoportos edzéseket főként funkcionális irányban. Azóta is fo­lya­ma­to­san bő­ví­tem tudásomat továbbképzéseken, workshopokon, más edzők óráin, mert mindig le­het újat tanulni.

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Fédra

 • angol-testnevelő tanár
 • pilates oktató
 • bodyART oktató basic, dynamic, flow
 • preventív gerinc és stretching tréner

Specialitásai:

 • Szülés utáni rehabilitáció, testtartás javítása, izomtónus javítása, ízületi mozgékonyság hely­re­ál­lí­tá­sa, harmonikus izomzat kialakítása saját testsúlyos és eszközös gyakorlatokkal. Edzések le­ve­zény­lé­se angol nyelven is!

Bemutatkozó:

3 évesen kezdtem el szertornázni, és abba sem hagytam 14 évig. A kemény munka eredményeként több­szö­rös magyar bajnok, és olimpiai válogatott lettem. Mozgás nélkül nem teljes az életem, ezért vá­lasz­tot­tam hivatásként a testnevelő tanári pályát.

Kisfiam születése után új fordulatot vett az életem. A várandóság alatt felszedett jelentős súlytöbblet és a moz­gás­hi­ány derék-, hát fájdalmakat eredményezett. A bodyART és a pilates segített megoldani eze­ket a prob­lé­má­kat. Visszakaptam a testemet, új energiákkal töltődtem fel. Szeretném, ha másoknak is tudnék se­gí­te­ni a mozgással, hogy visszataláljanak korábbi önmagukhoz.

Az általam oktatott óratípusok tartalmaznak statikus és dinamikus erőelemeket, amelyek fejlesztik az erőt, az állóképességet, a kitartást, az egyensúlyérzéket, ezáltal testünk gyengülésre hajlamos izmait erő­sí­tik, rövidülésre hajlamos izmait pedig a nyújtó hatású gyakorlatokkal lazítják.

Az vázizmok erejének, rugalmasságának és az ízületek mozgástartományának összhangban kell lenniük egy­más­sal az optimális működéshez. A személyi edzésben pedig rám vár az az izgalmas feladat, hogy ez egyé­ni sajátosságoknak megfelelően feltérképezzem a testet, megtaláljam, majd megszüntessem a disz­har­mó­ni­át, növeljem az ízületi mozgékonyságot, javítsam a testtartást és szálkás izomzatot ala­kít­sak ki. A testtudat kialakításával pedig a hétköznapi életben kevesebb mozgásszervi probléma je­lent­ke­zik.

A gyakorlatok végzése során a tudatos légzés elengedhetetlen, mert segíti a koncentrációt, növeli tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­get és segít az ellazulásban. Az edzés alatt pedig a mindennapi gondok megszűnnek, gon­dos­ko­dok róla, hogy csak a tested helyes működtetésére tudj fókuszálni.

Mottóm:

„10 alkalom után érezni fogod a különbséget. 20 alkalom után látod a különbséget. 30 alkalom után pe­dig tested a teljes megújulás útjára lép.” Joseph Pilates (1880-1967)

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Klaudia

 • Személyi edző
 • Aerobik sportedző
 • TRX Suspension Trainer
 • Sporttáplálkozási és táplálék-kiegészítési tanácsadó

Specialitásai:

 • személyi edzés, funkcionális edzés: TRX, kettlebell, sandbag, gumilabda, gumiszalagok stb., saját test­sú­lyos edzések

Bemutatkozó:

A mozgás iránti elhivatottságom még gyermekkoromban a tánccal kezdődött. 16 éves koromig ver­seny­sze­rű­en űztem, majd ezt követően kóstoltam bele a konditermi, aerobik majd a funkcionális ed­zé­sek vi­lá­gá­ba. Ezután már nem volt kérdés számomra, hogy mivel szeretnék foglalkozni a ké­sőb­bi­ek­ben.

2013-ban elvégeztem az aerobic edzői, majd később a személyi edző képzést is, illetve részt vet­tem egyéb továbbképzéseken is (TRX Suspension Training Course, Sporttáplálkozási és táp­lá­lék­ki­e­gé­szí­té­si ta­nács­adó).

A funkcionális edzés szerelmese vagyok, elsősorban ezt a vonalat követem mind személyi ed­zé­se­i­men, mind pedig a csoportos órákon. Egyrészt fontosnak tartom, hogy felkészítsük a testünket a min­den­na­pi moz­gá­sok helyes kivitelezésre, ezzel megelőzve kisebb- és nagyobb sérüléseket, más­részt úgy gondolom, a funkcionális edzésekkel egy olyan változatos, megunhatatlan, pörgős és ki­hí­vá­sok­kal teli edzést tudok nyúj­ta­ni vendégeimnek, melytől ők is felfrissülve és büszkének érez­he­tik ma­gu­kat egy-egy óra után.

Mai rohanó világunkban sajnos egyre kevesebb idő jut a testmozgásra, de ezzel az edzésformával – igen rö­vid idő alatt is – a teljes testünk átmozgatható és a manapság nagyrészt ülő életmódból kö­vet­ke­ző hát-, de­rék­fáj­dal­mak, illetve különböző tartáshibák megfelelően korrigálhatóak, meg­szün­tet­he­tő­ek.

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Paula

 • Gerontológus MA
 • Fitnesz Testepítés edző
 • TRX Trainer
 • Spinning, Indoor Cycling, Proycling Instruktor
 • Funkcionális Tréner

Specialitásai:

 • specifikus felkészítés futásra, Spartan Race-re, kerékpározásra, saját testsúlyos gyakorlatok, TRX

Bemutatkozó:

Az élsport töltötte ki életem nagy részét. Rengeteg dolgot köszönhetek neki, ami a mai napig ha­tás­sal van az életemre. Többszörös finn bajnok és kupagyőztes vagyok, emellett itthon és Nor­vé­gi­á­ban is az él­vo­nal­ban kézilabdáztam.

Jelenleg a TRX-szel és Indoor Cyclinggal/Spinningel foglalkozom a legtöbbet, amire szívesen in­vi­tá­lok meg bár­kit, aki egy kis affinitást is érez magában e sport iránt.

Hobbi szinten terepfutok, hegyi kerékpározom és ismerkedem a triatlon rejtelmeivel.

Hiszek a sport erejében és abban, hogy ez gyökeresen meg tudja változtatni egy ember életét!

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455

Sándor

 • Személyi edző
 • FRC Mobilitás Specialista
 • Precision Nutrition Táplálkozás Tanácsadó

Specialitásai:

 • Izületek felkészítése, mobilitás és mozgásszabadság, saját testsúlyos gyakorlatokkal; táp­lál­ko­zá­si tanácsadás.

Bemutatkozó:

Mindig is a mindennapjaim része volt a mozgás valamilyen formában. Kerékpár, floorball, sőt sport­lö­vé­szet is, majd jött ugye az oly sokak által kedvelt fitness. Ezen belül is az önmagunk által meg­va­ló­sít­ha­tó, saját tes­ti képességeinkhez mért gyakorlatok világa kezdett el vonzani. A saját ed­zé­se­i­met is próbálom minél kre­a­tí­vab­ban kialakítani, a legegyszerűbb eszközöket használni, akár a ta­laj is elég lehet egy teljeskörű, „funk­ci­o­ná­lis” edzéshez. Ezt még pluszban az FRC rendszerével ki­e­gé­szí­tve rengeteget fejlődtem és ta­nul­tam az utóbbi időben. Úgy gondolom, bármilyen edzés le­het és kell, hogy funkcionális legyen a spor­to­ló saját szemszögéből nézve.

A kedvenc sportunk, a választott testmozgás formája talán nem is olyan fontos, mindaddig amíg él­ve­zet­tel csináljuk és tapasztaljuk annak pozitív hatásait. A mozgásunk minősége (és mennyisége) már annál in­kább fontos szerephez jut, nehogy hosszútávon az egészséges életmód az egész­sé­günk kárára menjen. Az önkéntes munkával töltött évemet követően egy amerikai személyi ed­ző kép­zés volt az ér­dek­lő­dé­sem­nek megfelelő alapozás, majd a kifejezetten az izületeket meg­cél­zó FRC kurzus volt az egyértelmű foly­ta­tás.

Nagyon fontosnak tartom, hogy bármit is csinálsz (legyen az sérülésből való felépülés, min­den­na­pos fáj­da­lom­men­tes mozgás, vagy akár élsport), az izületeid hatékonyan és biz­ton­sá­go­san fel le­gye­nek ké­szít­ve a szükséges mozgásokra. Szerencsére mint minden más, ez is fej­leszt­he­tő, és pon­to­san ebben tudok a segítségedre lenni. Ideális esetben a jelenlegi test­moz­gá­sod ki­e­gé­szí­té­se­ként kezdhetsz el vele fog­lal­koz­ni. Sok gyakorlást és odafigyelést igé­nyel, de a kö­zö­sen be­le­fek­te­tett munka az élet számos más te­rü­le­tén is pozitív hatásokat pro­du­kál majd.

Csoportos edzéseim mellett, Neked a lehető legmegfelelőbb körülmények között állítjuk össze az izü­le­ti mo­bi­li­tást fejlesztő edzéseket amit minél hamarabb elkezdesz, annál többet hozhatsz ki be­lő­le.

Várom hívásod!Telefonszám: 06 30 664-9455